Turizam

Od maja 2018. godine, pored Sarajeva i Tuzle, niskotarifni letovi uspostavljeni su i sa Zračnom lukom – aerodromom Mostar. Rezultat je to napora projekta MarketMakers koji je prethodno podržao studiju izvodljivosti uvođenja letova niskotarifnih avioprevoznika što je doprinijelo značajnom razvoju aerodroma, te većem angažmanu i podršci Vlade u vidu finansiranja rada aerodroma.

Tokom prve faze MarketMakers projekta kreirano je 296 novih radnih mjesta u ovom sektoru, dok je istraživanje u pogledu karijernih preferenci koje je MarketMakers sproveo 2017. godine pokazalo daleko veće interesovanje za ovaj sektor među ženama nego među muškarcima.

 

Transport
Nakon napora uloženih da se poboljša vazdušna povezanost sa Mostarom, MarketMakers nastavlja da ulaže u podršku neophodnu za pokretanje i rast broja niskobudžetnih linija u/iz Bosne i Hercegovine. Dok je prva faza bila usredotočena na aktivnosti zagovaranja kod državnih institucija za budžetska izdvajanja (ulaganja u infrastrukturu i subvencije) neophodna za osiguranje redovnih novih ruta, druga faza se usmjerila na promociju avionskih linija i ruta, kao i na dokumentovanje najboljih praksi za privlačenje i pregovaranje sa niskobudžetnim avio kompanijama.

 

Brendiranje odredišta (stvaranje identiteta destinacija)
MarketMakers podržava organizacije za upravljanje destinacijama (DMO) kao što su klasteri i javne turističke zajednice, aktivne u nedovoljno razvijenim turističkim područjima, kako bi stvorili turistički identitet destinacije fokusiranjem na određenu granu ili nišu u turizmu, u skladu sa prirodnim resursima lokacije. Da bi to ostvarili, MarketMakers podržava organizacije za upravljanje destinacijama da kroz održavanje godišnjih događaja, osmišljenih da privuku regionalne, a kasnije i međunarodne turiste zainteresirane za specifičnu turističku granu ili nišu, brendiraju nedovoljno razvijene lokacije kao atraktivne destinacije. Kada se kreira reputacija i identitet destinacije, zahvaljujući ovakvim godišnjim događajima, od turističkih organizacija se očekuje da će se razvijati i kreirati mnoštvo turističkih proizvoda i usluga koje će pozicionirati destinaciju na turističku mapu.

 

Inovacije proizvoda (diverzifikacija destinacija)
MarketMakers također želi da pomogne razvijenijim turističkim destinacijama da se diverzifikuju, i fokusiraju na druge grane turizma, u skladu sa komparativim prednostima destinacije, a izvan historijsko-kulturno-vjerskog turizma. MarketMakers kroz ovu intervenciju želi da stimuliše turističke agencije i organizacije za upravljanje destinacijama (DMO) da inoviraju svoje ponude, a da istovremeno i zagovaraju veću podršku političkog okruženja kao i javne investicije koje će omogućiti procvat više turističkih grana i oblasti. MarketMakers kanališe svoju podršku partnerima koji su zainteresirani za razvoj ruralnog i planinskog turizma, poslovnog i konferencijskog turizma (MICE), wellnessa i zdravstvenog turizma.

 

Međunarodna B2B prodaja i umrežavanje
MarketMakers je prepoznao potrebu za povećanjem prodaje kroz povezivanje i saradnju lokalnih turističkih agencija sa međunarodnim agencijama i turoperatorima. Razlog je i činjenica da direktna prodaja, B2C tj. kupovina inostranih posjetilaca direktno od turističkih agencija i turoperatora iz BiH, se vjerovatno neće povećati dok bh. turističke agencije ne popularizuju svoje brendove i ne steknu povjerenje inostranih turista. Stoga MarketMakers investira u kompanije i platforme koje su fokusirane na razvoj B2B saradnje između bh. i medunarodnih touroperatora.

 

Turistički sektor je u većini strateških dokumenata o vladinim planovima široko prepoznat kao jedan od potencijalnih privrednih subjekata u BiH. Putovanja i turizam čine 10,6% ukupne zaposlenosti i 9,2% BDP-a (WTTC, 2017).